شناسه پست: 1744
بازدید: 513

همانطور که میدانید یکی از روش های رایج که مهندسین طراح برای اقتصادی کردن و کاهش نیروی زلزله در سازه در هنگام طراحی استفاده میکنند ، استفاده از زمان تناوب تجربی حداکثر ( 1.25T) میباشد،( استفاده از زمان تناوب حداکثر باعث میشود ضریب زلزله c حاصل از آن کمتر بدست آید و نیروی زلزله کمتری به سازه اعمال شود )

چرا باید این کنترل را انجام داد؟

این کنترل یکی دیگر از کنترل های ضروری آیین نامه ای است ، که هر مهندس طراحی باید تسلط کامل به آن داشته باشد و در دفترچه محاسبات سازه نتایج کنترل را ارایه نماید، مطابق استاندارد ۲۸۰۰ زمانی مجاز به استفاده از زمان تناوب تجربی حداکثر هستیم که زمان تناوب اصلی سازه که با کمک ایتبس بدست میاید بیشتر از زمان تناوب تجربی حداکثر باشد .

ضوابط آیین نامه در مورد این کنترل :

مطابق بند 3-3-3 -1استاندارد 2800 ویرایش 4 در ساختمان هاي متعارف در کلیه موارد میتوان زمان تناوب اصلی نوسان را با استفاده از تحلیل دینامیکی تعیین و در محاسبات نیرو منظور نمود ٬ولی مقدار آن در هر حالت نباید از 1.25 برابر مقادیر بدست آورده از روابط تجربی بیشتر گردد.
مطابق بند 10- 2- 1-5- 1-2 مبحث دهم 92 در روش تحلیل مستقیم کاربرد سختی کاهش یافته فقط در تحلیل مرتبه دوم و براي تعیین مقاومتهاي مورد نیاز اعضاء محدود می گردد و براي سایر منظورات طراحی (نظیرکنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقات، کنترل خیز تیرها، کنترل ارتعاش اعضاء و کف هامحاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان) نباید از ضرایب کاهش سختی استفاده شود.

نحوه انجام این کنترل و  انتقال نتایج ان به دفترچه محاسبات : 

لذا جهت انجام این کنترل میتوانیم از ضرایب کاهش سختی صرفنظر نماییم ، اما از طرفی هر گونه تغییر در ضرایب سختی  در فایل اصلی طراحی منجر به تغییر نتایج طراحی میگردد لذا جهت انجام صحیح این کنترل ابتدا  از فایل اصلی  save as گرفته شده و فایل جدید که با نام period-project ذخیره میکنیم، و مطابق فیلم آموزشی ضرایب کاهش سختی رو غیر فعال میکنیم.